Op weg naar de toekomst

parochiegemeenschap schoten anno 2005

Visie en Beleid

 

 

 

 

In het document "op weg naar de toekomst" is de visie en het beleid van de parochiegemeenschap Schoten te Haarlem beschreven, zoals neergelegd in 2005.

VISIE

BELEID

 

 

 

 

 

Op weg naar de toekomst

parochiegemeenschap schoten anno 2005 (deel 1)

Visie

 

 

 

  terug naar titel

balk

 
Voorwoord
 

nalk

 

Tijden veranderen en generaties volgen elkaar op. In onze RK parochiegemeenschap Schoten geven mensen vorm aan de Traditie van de kerk naar de mogelijkheden en omstandigheden van de tijd en de cultuur waarin we leven. De geloofswaarheden kunnen slechts worden doorgegeven als ze worden verstaan(hoofd) en beleefd(hart) en opnieuw gestalte krijgen (handen) in concreet christelijk dagelijks leven met elkaar en met andere mensen in de kleine en de grote wereld om ons heen.
In de afgelopen drie jaren hebben we met parochianen uit diverse leeftijdsgroepen nagedacht over de mogelijke koers die wij als parochiegemeenschap kunnen inslaan op weg naar de toekomst.
Concrete aanleidingen waren: -de herindeling van de parochies in het dekenaat in clusters waarbinnen die parochies nauw moeten gaan samenwerken en - de daarmee gepaard gaande (her)benoeming van de pastoraal werkers Han Hoogakker en Hans van Wijk voor twee van de parochies in het cluster: H.Adelbertus en Schoten.
De leden van de pastorale bestuurscommissie Geloof & Kerk wilden samen met parochianen nadenken over de roeping/opdracht/zending van de parochie en hoe die dan op geloofwaardige wijze in de samenleving van Haarlem Noord ook in de toekomst mogelijk maken.

In dit boekje lichten we toe welke keuzes wij maken met het oog op parochie-zijn, rekening houdend met de veranderende omstandigheden waarmee we nu als parochie in Haarlem Noord te maken hebben. Enerzijds leggen wij daarmee aan u verantwoording af van de keuzes die wij hebben gemaakt. Anderzijds nodigen wij u uit om met ons mee te denken en vooral mede uw steentje bij te dragen aan het vervullen van onze Bijbelse opdracht om als christenen het ‘Licht van de wereld’ en het ‘Zout van de aarde’ te zijn.
De vieringen in het weekend van 4 en 5 juni as. zullen in het teken staan van de weg naar de toekomst, zoals wij die in dit document toelichten.

De pastorale bestuurscommissie Geloof & Kerk

terug naar inhoud
     

 

balk

 
Visie op de opdracht van de parochie
 

nalk

 

Onze kerk wordt beïnvloed door de omgeving (=maatschappij) . De identiteit van de parochie wordt daardoor mede bepaald en ook door de geschiedenis van de parochie.
Bovendien hebben wij als parochiegemeenschap een opdracht ontvangen vanuit de traditie van de kerk om samen en om als individu aan te werken

In algemene termen uit de Traditie:
- Om als Kerk het  ‘Lichaam des Heren’ te zijn, te vieren o.a. in het sacrament van de eucharistie;
- Om als Kerk  het ‘Gods Volk onderweg naar het Koninkrijk Gods’ te zijn, met de Bijbelverhalen als Kompas;
- Om als Kerk ‘Teken van Gods werkende aanwezigheid in de wereld’te zijn;

In onze eigen termen:
Wij willen als Kerk ‘ontmoetingsplaats van gelovige katholieken (en anderen)’ zijn en drie doelen realiseren:

 1. ‘Omgang’ met God
 2. Dienst aan de naaste.
 3. Mensengemeenschap

De trefwoorden van ons handelen daarbij zijn: Ontmoeting en Delen,
Solidariteit, Verbondenheid, Groepsgevoel.
We staan daarbij in de traditie van de Rooms Katholieke Kerk
 

Wij herkennen deze visie en opdracht in de woorden van Jezus in het evangelie van Mattheus.

Mattheus (5,13-16):

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt.Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te zetten, maar je zet haar op de kandelaar, en dan schijnt ze voor allen in huis. Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken.

Samengevat:
We zien dat wij als gelovigen en als parochie een zending hebben met drie samenhangende doelen:

Visie:
Jullie zijn het licht der wereld
Jullie zijn het zout der aarde

Doel 1
Omgang met God

Doel 2
Dienst aan de naaste

Doel 3
Opbouw van gemeenschap van mensen (wereldwijd)


1e  We zoeken God. Maar hoe laat Hij zich vinden? Hoe komen we hem op het spoor? Wij ervaren God allemaal verschillend. In muziek, in kunst, in de natuur, in gebed, in stilte.
2e  We zijn dienstbaar aan de naaste, dat doel is ook het meest concreet.
3e  We bouwen aan gemeenschap. Met medemensen samenzijn en met elkaar een leefbare gemeenschap vormen vanuit ons geloof.
Onze wortels liggen in de kerk en haar geschiedenis. In de ontmoeting met mensen en met de verhalen uit de Schrift geven wij iets van ons zelf. Die inbreng wordt door de kerk (de parochie) weer omgevormd zodat wij ook iets terug ontvangen. Er is dus sprake van een zekere uitwisseling. Een tweerichtingsverkeer.

We ontdekken dat kerk-zijn gezien onze visie en doelstellingen geen winkel is.
We kunnen wel uitnodigen om “mee te gaan doen”, “deel te nemen aan”, “te investeren”
en “je talenten te delen”
Het resultaat zal zijn dat wie meedoet, er vervolgens ‘rijker’ van is geworden en daar opnieuw van kan (uit-)delen.
De (toekomstige) activiteiten zouden die kenmerken mogen hebben…

 

 

 

 

 

 

terug naar inhoud

 

 

 

 

 

 

terug naar inhoud

 

 

 

 

 

terug naar inhoud

 

 

 

 

 

 

 

terug naar inhoud

     

balk

 
Algemeen beeld van de parochie
 

nalk

 

De parochie/parochianen heeft/hebben een warmte die ons goed doet. Wij merken een grote inzet op voor de activiteiten die plaatsvinden, zowel binnen de liturgie als daarbuiten. We ervaren de betrokkenheid van parochianen op anderen. Dit biedt een uitstraling die ons goed doet, die ons een blij gevoel geeft. Kortom: er gaat voor ons inspiratie van uit.
De volgende beelden bestaan er gelijktijdig van onze parochie:

Gemoedelijke Familie:

De ‘gemoedelijke familie’ sluit goed aan bij de verhalen van onze persoonlijke ervaringen. Feitelijk is de parochie een club van 'ons kent ons'. De tegenpool daarvan is “het niet echt uit te staan naar 'buiten' ”, waardoor we als parochie ook trekken krijgen van in zichzelf opgesloten te zijn.

Eigen nestgeur:

De ‘eigen nestgeur’ vult dat beeld aan: het is vertrouwd, voelt prettig aan, biedt een thuis, maar wie er niet van houdt wordt er door afgestoten, zoals de ruimte en de sfeer in een groep mensen  bepalend is of je er wil blijven of niet.

De bedrijvige mierenhoop:

De ‘bedrijvige mierenhoop’  toont de inzet en betrokkenheid op de gang van zaken. tegelijkertijd bekruipt ons het gevoel" waar zijn al die mensen nu eigenlijk zo druk mee? Welk doel dient dit alles...dat wordt niet echt duidelijk.

De automatiek:

De parochie als ’automatiek’  geeft onze parochie weer als een plek waar mensen een 'product' halen, en dat er een hele groep mensen achter de loketjes hun best doen en ook heel fijn samen bezig zijn om de vakjes te vullen en te voorzien van de vele diversiteit die andere mensen blijkbaar willen halen. Maar te weinig vraagt men zich af of we wel door moeten gaan met deze producten en er worden geen consequenties getrokken uit het feit dat er wel steeds minder mensen een product komen halen.

De Herberg:

Het beeld van ‘De herberg’ laat zien dat we feitelijk ook goed in staat zijn om mensen te onthalen, een (tijdelijk?) aangenaam verblijf te verzorgen. het is hier goed toeven.

De ontmoetingsplaats:

De beelden van ontmoetingsplaats voor lief en leed en stilteplek sluiten hierbij aan.

De motor voor de omgeving:

De parochie als ‘motor voor het dorp/ de wijk / de buurt’ biedt inspiratie en initiatieven om  met elkaar op deze concrete plek in Haarlem-Noord samen te leven, voor elkaar te zorgen in dagelijkse zaken en om voor elkaar op te komen.

De overlevingstocht:

Hoe houden we de boot vol? of  Hoe krijgen we mensen in de boot? Overleven we het als parochie wel? Als het ‘een overlevingstocht’ is waar we mee bezig zijn, dan biedt dat weinig reden tot optimisme

terug naar inhoud
     

 

 

balk

 
Veranderende omstandigheden
 

nalk

 

Vanuit het verleden constateren we al met succes aangepakte strategische kwesties als:

 • Het kerkgebouw en het gebruik ervan (feitelijke verbouwing /herinrichting)
 • De pastorie/het parochiecentrum (sloop en verkoop pastorie aan de Rijksstraatweg en nieuwbouw aan de Lingestraat)
 • Kerkhofbeheer (inrichting van fonds voor onderhoud)
 • Teruglopend aantal professionele pastores die voorgaan in liturgie (inschakelen van parochianen als voorgangers in vieringen)

We ontdekken nu kwesties die van invloed zijn op het voortbestaan van onze parochie:

Organisatie
 • Clustering van parochies in het dekenaat
 • Veranderende taak en profiel van de aangestelde pastor bij deze situatie
 • Financiën: dalende inkomsten en stijgende uitgaven
 • Deelnemers aan de activiteiten van de parochie
 • Vergrijzing van het vrijwilligersbestand
 • minder professionele pastores;
 • als parochie niet langer in staat alle traditioneel aanwezige aanbod te continueren;
 • Custervorming in de dekenaten
 • Beperkt aantal (priester)pastores beschikbaar per cluster

Visie op kerk-zijn
 • Kerk/parochie als winkel, verzorgend instituut
 • Gelovigen samen (?) zoekend onderweg
 • Gelovigen mede verantwoordelijk
Maatschappelijke/culturele context
 • Individualisering
 • Gebrek aan/vraag naar spiritualiteit
 • Vergrijzing… In deze wijk
 • Afnemende betekenis van kerk als instituut
 • Opleving van aandacht voor spiritualiteit en geloven
Geloofwaardigheid
 • Taalgebruik in communicatie/liturgie/catechese
 • Imago RK Kerk
 • Eigen verantwoordelijkheid

terug naar inhoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar inhoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar inhoud

     

 

balk

 
Keuzes en kansen
 

nalk

 

We hebben in de afgelopen drie jaar overlegd en nagedacht over welke sleutels er nu te vinden zijn om deuren te openen die de parochie bestaansrecht geven in de (nabije en verdere) toekomst. Een KEUZE die we maken:
We kiezen ervoor als parochie Schoten samenwerking te zoeken en IN die samenwerking de beste krachten van elkaar te benutten.
KANSEN zien we in de mogelijkheden die zich aandienen:
We willen als parochie over (parochie)grenzen heen activiteiten aanbieden.
We willen meedoen aan activiteiten die over onze parochiegrens heen worden aangeboden.
Dat geeft mogelijkheden voor wat betreft de parochianen, als ook voor de pastores
In de samenwerking willen we de beste krachten van elkaar benutten, zowel binnen het cluster als in de oecumenische contacten.We zien als aanknopingspunten voor samenwerking o.a.

oecumene:

 • ziekendag
 • gebedsweek
bondgenootschappen in de samenleving:
 • loket Haarlem Noord / zorgoverleg
 • CAHN (commissie arme kant Haarlem Noord)
 • Rouwgroep(en)
 • Contactgroep
 • Amnesty
 • Gentiaan eetgroep
 • Wijkraden
public relations (intern en extern):
 • breder informeren en uitwisselen
 • gebruik e-mail en internet

saamhorigheid:

 • uitwisselen van geloofservaring
 • geloofscommunicatie/catechese
 • samen op reis
 • aandacht voor onze inspiratiebron: Bijbel/ “ik zal er zijn” /vertrouwen

 

efficient werken

 • organisatie van vieringen
 • aanbod grensoverschrijdend in het cluster
 • leren van anderen: avondwake
 • ledenadministratie/financiën
 • inzet professionals en vrijwilligers

terug naar inhoud

 

 

 

 

terug naar inhoud

 

 

 

 

 

 

terug naar inhoud

 

 

 

 

 

terug naar inhoud

 

 

 

 

 

terug naar inhoud

     

 

balk

 
Samenvatting Visie
 

nalk

 

We herkenden de opdracht en roeping van de parochie in de evangeliewoorden van Jezus:
Jullie zijn het zout van de aarde, jullie zijn het licht van de wereld. (Mt 5, 13-16)

We menen in dat perspectief drie sleutels te kunnen vinden.

 • Als we zorgen dat de parochiegemeenschap staat voor ‘spiritualiteit’ en gelovigen helpt hun geloofsbronnen te vinden, dan gaat er een deur naar de toekomst open en biedt dat perspectief.
 • Als we zorgen dat de parochiegemeenschap zorgt voor de mogelijkheid dat gelovigen elkaar kunnen blijven ontmoeten, zal ze gebruik moeten maken van bestaande ‘netwerken’ van de gelovigen, dan gaat er een deur naar de toekomst open en biedt dat perspectief.
 • Als we zorgen dat de parochiegemeenschap een brug kan slaan tussen de geloofsboodschap en het handelen in het dagelijks leven, dan gaat er een deur naar de toekomst open en biedt dat perspectief.

 

terug naar inhoud
     

 

 

 

 

Op weg naar de toekomst

parochiegemeenschap schoten anno 2005 (deel 2)

Beleid

 

 

  terug naar titel

balk

 
Liturgie
 

nalk

  Apsis  
  Besluit: terug naar inhoud
 

Gebruik Apsis als ruimte voor liturgie op zaterdagavond, met uitzondering van Taizé-vieringen. We gebruiken de ingang aan de Diezestraat. We behouden de mogelijkheid om een kaarsje op te steken in de kerk

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

De zaterdagavondvieringen zijn niet druk bezocht.
De mensen zitten verspreid over het grote kerkgebouw
De voorgangers moeten een behoorlijke ‘afstand’ overbruggen naar de deelnemende kerkgangers
De kleinere ruimte is geschikter om te vieren tot een maximum van ongeveer 50 mensen
De betrokkenheid op de liturgie blijkt na het uitproberen groter.
De onderlinge verbondenheid blijkt na het uitproberen te groeien.

 
  Spreekkamer  
  Besluit: terug naar inhoud
 

De liturgie door de week vindt plaats op vrijdagmorgen in de spreekkamer van het parochiecentrum met uitzondering van de 1e vrijdagviering en de eucharistieviering op de derde vrijdag van de maand, die in de apsis plaatsvinden.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Het kleine aantal bezoekers van deze doordeweekse viering vroeg om een ruimte, waarin mensen niet verloren gingen en die genoeg intimiteit en sfeer bood om met elkaar liturgie te vieren.  De betrokkenheid en actieve deelname van de parochianen die aan deze vieringen deelnemen, bevestigt de juistheid van deze keuze.

 
  Rooster voorgangers uitvaarten  
  Besluit: terug naar inhoud
 

De uitvaarten in onze parochiegemeenschap worden afwisselend verzorgd door een groep waarin parochianen en de pastor.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Het aantal uitvaarten is zo hoog geworden dat het andere pastorale werk van de pastor in de knel komt. Er zijn toegeruste parochianen die in staat zijn en willen bijdragen aan het bezoeken van zieken en van het verzorgen van de uitvaarten in de parochie.
In de sabbatperiode van de pastor hebben zij al eerder op uitstekende wijze de uitvaarten verzorgd.
Gezamenlijk met de pastor verantwoordelijk zijn voor een goede uitvaartverzorging laat zien dat de uitvaartverzorging ook een dienst van de parochianen aan elkaar kan zijn. Lief en leed wordt gedeeld.

 
  Uitvaarten  
  Besluit: terug naar inhoud
 

De viering van de uitvaart zal afhankelijk van de pastorale inschatting van de omstandigheden van de familie en de betrokkenen de vorm krijgen van een woord-en communieviering of een ‘woord en gebedsdienst’. (of een eucharistieviering of een woord en gebedsdienst bij aanwezigheid van een priestervoorganger).

.
 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Het is niet altijd wenselijk om de uitvaart te vieren met toevoeging van een communieritus.
De families en betrokkenen kunnen bijvoorbeeld zelf moeite hebben met dit ritueel omdat ze het al jaren niet meer praktiseren. De familie en betrokkenen kunnen onkerkelijk zijn of er is sprake van betrokkenheid met een niet christelijke geloofsrichting. Steeds zal een voorzichtige pastorale inschatting in overleg met de familie gemaakt moeten worden.

 
  Gezamenlijke viering van het sacrament van de zieken (ziekenzalving) in de parochies Adelbertus en Schoten  
  Besluit: terug naar inhoud
 

Om zieke en oudere mensen in de gelegenheid te stellen ook het sacrament van de zieken te ontvangen bieden wij afwisselend in het ene jaar de voorbereiding en de viering van het sacrament aan in de Adelbertusparochie en in het andere jaar in de parochiegemeenschap Schoten.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Het sacrament zal een gemeenschapskarakter krijgen, door de viering in te bedden in de geloofsgemeenschap.
De kracht van de Heilige Geest, de Helper en Trooster zal door alle gelovigen ervaren kunnen worden.
De gelovigen die het sacrament ontvangen zijn zich meer bewust van deze bijstand, in tegenstelling vaak tot het moment van (vlak voor het) sterven.
De gelovigen kunnen voorbereid worden op het ontvangen van het sacrament.
De betrokken priesterpastor die het sacrament toedient wordt niet overbelast.
De samenwerking in het cluster van parochies en pastores wordt daarmee zichtbaar.

 
  Liturgiecommisie liedkeuze ten behoeve van de weekendliturgie  
  Besluit: terug naar inhoud
 

In een commissie met vertegenwoordigers van de Adelbertusparochie en de parochie Schoten wordt een voorstel gemaakt van liederen die gezongen kunnen worden in de weekendliturgie, voor de periode van 6 weken.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Tot nu toe was het voorstel van liedkeuze in de hand van 1 persoon. Nu deze is weggegaan ontstond er een gat.
We kiezen voor een groep om de pastores niet te belasten met deze taak.
We willen gebruik maken van de aanwezige kennis bij liturgisch betrokken parochianen.
We willen zo parochianen medeverantwoordelijk maken voor de verzorging van de liturgie. Zowel koren als parochianen die de weekendliturgie verzorgen kunnen nu van het voorstel gebruik maken.

 

 
  Eucharistievieringen  
  Besluit: terug naar inhoud
 

Als we eucharistie kunnen vieren, bieden we de deelnemers de mogelijkheid ‘onder twee gedaanten’ te communiceren.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

In de huidige situatie van de parochies in het cluster vieren we slechts een weekend in de maand de eucharistie. Dit is eigenlijk een ‘klein Pasen’. De volheid van het sacrament mag onder twee gedaanten ervaren worden.
Dat de woord-en communievieringen in de communie-ritus uitdelen van wat er uit deze eucharistieviering aan H.Brood ‘bewaard’ blijft, krijgt extra accent.
De zorg om de eucharistie waardig te vieren, zoals uit de Romeinse ‘instructio’ over dit sacrament naar voren komt, delen wij en geven er daar op deze wijze uiting aan.

 

 
  Woord en communievieringen  
  Besluit: terug naar inhoud
 

“De dag des Heren” wordt in onze parochie gevierd met een eucharistieviering en als dat niet kan met een woord-en communieviering.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Kijkend naar de huidige deelnemers van de weekendliturgie constateren we dat het grootste deel daarvan is opgevoed met de oproep tot het dagelijks vieren van de eucharistie en het communiceren daarin. Wanneer de eucharistie nu niet meer zo frequent gevierd kan worden door het gebrek aan daartoe aangewezen voorgangers en een sterk verminderd aantal priesters, van wie velen op hoge leeftijd, blijkt de vraag groot naar het ontvangen van ‘Ons Heer’ in de gedaante van het H.Brood, bewaard van de eucharistieviering.
Juist omdat de Heer herkend wordt in dit ‘(breken en) delen van het brood’ is het niet goed om het ter communie gaan weg te laten.
We kunnen ons voorstellen dat in de verdere toekomst, wanneer een nieuwe generatie ‘de dag des Heren’ viert, de behoefte aan het communiceren buiten de eucharistieviering afneemt.

 

 
  Vieringen onder leiding van parochianen  
  Besluit: terug naar inhoud
 

De Weekendliturgie wordt mede verzorgd door daartoe toegeruste parochianen.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

In eerste instantie is deze keuze ontstaan “uit nood” bij gebrek aan professionele voorgangers. Nu kunnen we spreken van een structurele medeverantwoorde-lijkheid van parochianen in het verzorgen van de viering van “de dag des Heren”.
De aangestelde professionele pastor zal in toenemende mate voor meerdere parochies tegelijk een benoeming hebben, waardoor ook de functie van voorganger/ ‘voorzitter van de gemeente’ niet altijd op dezelfde locatie kan worden vervuld.
De viering van de eucharistie is voorbehouden aan de priester. In die viering zullen de parochianen ook een taak kunnen vervullen.

 

 

 

 

balk

 
Diaconie
 

nalk

  Diaconale vieringen  
  Besluit: terug naar inhoud
 

Een aantal zondagen per jaar staan in het teken van de diaconie.
In het jaar 2005 staan die in het thema van de werken van barmhartigheid. Die vieringen worden gezamenlijk voorbereid en gevierd afwisselend in de parochiekerken van de H.Adelbertus en de parochiegemeenschap Schoten.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

We willen als gezamenlijk project van beide parochies de dienst aan de samenleving aan de orde stellen en verwijzen naar bestaande activiteiten in onze omgeving waaraan we als parochianen/gelovige christenen deel kunnen nemen.
In de liturgie van het weekend kunnen we gastsprekers bij het thema uitnodigen.Door in gezamenlijke vieringen in één kerk aandacht aan te besteden aan deze thema’s onderstrepen we het samen onderweg zijn in het gelovig zoeken naar het vervullen van onze missionaire opdracht.
Het biedt de pastores de kans een keer in liturgie samen de voorgangers te zijn.
De samenwerking in het cluster van parochies en pastores wordt daarmee zichtbaar.

 

 
  Parochiecafe  
  Besluit: terug naar inhoud
 

In een gezamenlijke bijeenkomst vanuit de beide parochies bieden we een paar keer per jaar ruimte en mogelijkheid om elkaar en anderen te ontmoeten en nader in te gaan op thema’s van Kerk en Samenleving.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

We hebben als geloofsgemeenschappen ook een boodschap voor de samenleving.
De liturgie is niet altijd de geschikte plaats om op maatschappelijke thema’s in te gaan. Onderling gesprek en kennis nemen van ontwikkelingen die spelen in onze samenleving willen we bevorderen. We bewijzen elkaar een dienst en anderen wanneer we die thema’s openlijk met elkaar bespreken. Steeds speelt op de achtergrond mee dat wij op grond van het Evangelie de opdracht hebben als parochies licht en zout zijn in de samenleving.

 

 
  Oecumenisch diaconaal project: "Met hart en handen"  
  Besluit: terug naar inhoud
 

We doen mee aan het realiseren van het oecumenische diaconale project “Met hart en handen.”

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

We willen parochianen en gemeenteleden de kans bieden om concreet invulling te kunnen geven aan de dienst aan de ander als uiting van ons gelovig christen zijn.
"Met Hart en Handen" uitvoering geven aan ons christen-zijn, dat is wat wij willen én het is ook waar wij in geloven. Letterlijk handen en voeten geven aan onze christelijke identiteit, daartoe willen wij onszelf en anderen oproepen.
Geloven is niet alleen een kwestie van weten en van beleven, maar ook van concreet handelen. (Hoofd+hart+ handen)
We spelen in op de maatschappelijke nood die we in Haarlem-Noord menen aan te treffen.
Het plan combineert het verbinden van de verschillende leeftijdgroepen binnen de kerkgemeenschappen met het verbinden van de kerken van de verschillende geloofsrichtingen. Daarnaast wil het plan er ook voor zorgen dat zowel de mensen van de kerkgemeenschappen als de mensen die niet kerkelijk zijn gebruik kunnen maken van elkaars diensten en hulp.

 

 

 

balk

 
Catechese
 

nalk

  K.J.O. Beraad  
  Besluit: terug naar inhoud
 

We coördineren en plannen gezamenlijk catechetische activiteiten voor de Kinderen, Jeugd en Jongeren en hun Ouders van onze beide parochies H.Adelbertus en Schoten.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Kinderen, Jeugd en Jongeren en hun Ouders willen we de gelegenheid bieden om permanent de mogelijkheid te hebben om te “leren geloven”.
Als parochiegemeenschap hebben we de opdracht om ieder te LEREN dat geloven te maken heeft met weten, beleven en handelen.
In de huidige samenleving vinden wij het noodzakelijk om vrijplaatsen te creëren waarop er ruimte en veiligheid is om aan dit leren toe te komen. We bieden de mogelijkheid samen als christengelovigen te zoeken naar de zin, de betekenis, naar de kern van het bestaan.

 

 
  Voorbereiding op de initiatiesacramenten Doop, Eerste Heilige Communie en Vormsel  
  Besluit: terug naar inhoud
 

De voorbereiding van de ouders op de doop, de eerste heilige communie en het vormsel van hun kinderen doen de pastores van de parochies Adelbertus en Schoten afwisselend.
De voorbereiding vindt met ouders gezamenlijk plaats.
Er dient afstemming plaats te vinden met de activiteiten vanuit het KJO-beraad.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Het is goed dat de pastores alle activiteiten in de sacramentenvoorbereiding afwisselend en/of samen doen. Met een benoeming met het oog op samenwerking in het cluster van parochies kunnen zij hun taken onderling efficiënt verdelen.
Parochianen medeverantwoordelijkheid geven voor de organisatie en het verloop van de voorbereiding op de sacramenten zal ook de gemeenschapszin bevorderen. Het vormsel is al ruim 10 jaar lang afwisselend gevierd in de parochies Adelbertus en Schoten. Niet uit te sluiten valt dat dit ook gaat gebeuren rond de eerste heilige communie, gezien het teruglopend aantal deelnemende kinderen.

 

 
  Huwelijksvoorbereiding  
  Besluit: terug naar inhoud
 

Waar mogelijk zal de pastor huwelijksvoorbereiding met aanstaande bruidsparen gezamenlijk laten plaatsvinden.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Het proces van bezinning op het voorgenomen huwelijk krijgt een extra impuls door inbreng van een of meerdere andere paren.
De voorbereiding krijgt zo meer het karakter van een gezamenlijk leerproces.
De beschikbare tijd van de pastor wordt efficiënt gebruikt.

 

 
  Kinderwoorddienst  
  Besluit: terug naar inhoud
 

Gestreefd wordt naar één bijeenkomst per maand tijdens de woorddienst van de weekendliturgie. In de advent kiest de groep een passend project.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Om de bijbelverhalen in de liturgie ook op kinderniveau te ‘verkondigen’ kiezen we voor verwerkingsmethoden die een aparte ruimte met de kinderen vereisen.
De betrokkenheid van kinderen op de liturgie neemt toe bij ‘zelfwerkzaamheid’. Bij terugkomst is aan de ‘gemeente’ kort terug te melden wat er van de ‘boodschap’ is overgekomen. Dit vormt tegelijk voor de kerkgangers een extra ‘verbeelding’ van het thema

 

balk

 
Oecumene
 

nalk

  Oecumenisch bestuursoverleg  
  Besluit: terug naar inhoud
 

Minstens een keer per jaar ontmoeten de besturen van de geloofsgemeenschappen elkaar om de stand van zaken op het gebied van de oecumene te inventariseren en te stimuleren.
Het convent van pastores uit de kerken nemen hiertoe het initiatief.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

De kerken in Haarlem-Noord staan in dezelfde samenleving voor dezelfde uitdagingen om haar roeping als kerk en haar missionaire taak gestalte te geven.
Deze overtuiging maakt de kerken tot bondgenoten en biedt kansen om krachten te bundelen.
De ontmoeting van christenen van verschillende ‘huizen’ zal inspireren en bevestigen om van je geloof te gaan en/of blijven getuigen. De leiding van de geloofsgemeenschappen dienen hierin richting te wijzen.

 
  Convent  
  Besluit: terug naar inhoud
 

De pastor(es) neemt (nemen) deel aan het maandelijkse overleg van de pastores en dominees van de kerken in Haarlem.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

In het regelmatige contact met de collega’s professionele pastores van de Protestante Kerk zijn direct voorstellen en activiteiten te stimuleren die relevant zijn voor de geloofsgemeenschappen en de samenleving waarin wij ons bevinden.

 
  Oecumenische vieringen  
  Besluit: terug naar inhoud
 

De oecumenische vieringen zijn vieringen van woord-en gebed, met creatieve verbeelding.
De oecumenische viering van de week van de eenheid en van Pinksteren, vindt afwisselend plaats in een van de kerkgebouwen van de deelnemende geloofsgemeenschappen, de andere kerkgebouwen zijn dan gesloten. Bij gelegenheid van de Vredesdienst is sluiting facultatief.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

In deze vorm van liturgie is ruimte voor niet-traditionele en meer bij deze tijd passende elementen.
De christenen van de verschillende traditie bouwen zo samen een nieuwe traditie op van vieren.
Gezamenlijk ter communie gaan van protestanten en katholieken is door de bisschop(pen) verboden en de verantwoordelijke pastores hangt bij overtreding een sanctie boven het hoofd.

 

 
  Projecten  
  Besluit: terug naar inhoud
 

Wanneer het mogelijk en wenselijk is dienen we activiteiten vanuit de kerken gezamenlijk op te zetten, te organiseren en uit te voeren.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

De kerken in Haarlem-Noord staan in dezelfde samenleving voor dezelfde uitdagingen om haar roeping als kerk en haar missionaire taak gestalte te geven.
Deze overtuiging maakt de kerken tot bondgenoten en biedt kansen om krachten te bundelen.
De ontmoeting van christenen van verschillende ‘huizen’ zal inspireren en bevestigen om van je geloof te gaan en/of blijven getuigen.

Voorbeelden van projecten zijn:
Bijbelkring(en);
Zo doen we dat (project over normen en waarden);
Ziekendag;
Met hart en handen (diaconaal project);

 

 

balk

 
Beheer
 

nalk

  Parochiecoordinator  
  Besluit: terug naar inhoud
 

De parochiegemeenschap neemt een betaalde kracht in dienst om de diverse zaken die spelen op het gebied van pastoraat en de administratie daarvan te coördineren.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

We kiezen voor iemand die aanspreekbaar is voor alle voorkomende zaken in de parochie. De aangestelde pastor wordt zo vrijgemaakt voor het pastorale werk. De coördinator verwijst naar contactpersonen van groepen in de parochie.

 

 
  Kerkcoordinator  
  Besluit: terug naar inhoud
 

Alle zaken die te maken hebben met het gebruik van het kerkgebouw dienen te worden overlegd met de kerkcoördinator. Hij /zij is degene die zicht heeft op alle zaken die spelen rondom de inrichting en de liturgische benodigdheden in de kerk.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Iemand verantwoordelijk maken voor de gang van zaken in het kerkgebouw, geeft duidelijkheid aan alle mensen die gebruik willen maken van het kerkgebouw voor liturgische en ook culturele doeleinden.
Centraal kunnen dan bijvoorbeeld ook bestellingen met betrekking tot de liturgie en het kerkgebouw plaatsvinden. De coördinator overlegt met de vrijwilligers die koster zijn.

 

 
  Schoonmaak  
  Besluit: terug naar inhoud
 

Het schoonmaken van de ruimtes van het parochiecentrum en de kerk besteden we niet uit aan een professioneel bedrijf, maar doen we met eigen vrijwilligers m/v.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Het uitbesteden bleek –na een proefperiode- een dure post op de begroting en het resultaat was bedroevend.
Het vormen van enkele ‘groepjes’ vrijwilligers m/v die in een rooster bij toerbeurt de ruimtes in het gebouw en de kerk schoonhouden, leverde saamhorigheid op, gemotiveerde vrijwilligers en de gebruikers een net verzorgde (kerk)ruimte. Bovendien drukte het de kosten.

 

 
  Administratie  
  Besluit: terug naar inhoud
 

De administratie van de parochie en het kerkhofbeheer, met uitzondering van de personeelsadministratie, wordt gedaan door vrijwilligers m/v met kennis van zaken.

 
  Overwegingen/Argumenten:  
 

Een professioneel administratiekantoor inschakelen zou te veel kosten met zich meebrengen. Een tekort op de begroting zou alleen maar oplopen. Gezamenlijk de schouders eronder zetten en je verantwoordelijkheid als gelovige nemen geeft ook op dit gebied voldoening.

 

 

balk

 
Nawoord
 

nalk

 

We zijn onderweg. Dit boekje is het resultaat van even stilstaan op een kruispunt. We zullen met regelmaat even pas op de plaats maken om onze koers samen met parochianen bij te stellen en af te stemmen op de dan heersende omstandigheden.
Opmerkingen, aanvullingen en ideeën zijn van harte welkom bij de pastorale bestuurscommissie Geloof & Kerk, Lingestraat 1, 2025 RC Haarlem of per e-mail: parbest.schoten@hetnet.nl
Tot slot willen wij alle mensen die een bijdrage hebben geleverd in het proces van het bepalen van deze pastorale koers heel hartelijk bedanken voor hun inzet en geduld.

terug naar inhoud

 

onderbalk