Activiteiten
 
 

Werkgroepen

Franciscus Parochie

Interkerkelijk

Sacramenten

Praatpaal

Geloofs opvoeding

Sobere maaltijd

Doop

De rest is stilte

Kinder cathechese

Amnesty Int Schrijfmiddag

Doop dankfeest

Kinderwoorddienst

Bavodag

.

Eerste H. Communie

Gezinsviering

Kinderkoor

Oecumenische Diensten

Vormsel

Rozenkrans

.

.

Huwelijk

Allerzielen viering

.

Ziekendag

Ziekenzalving

Bijeenkomst 80 jarigen

 

 

Ziekenzegen

Contact en spel middagen

 

 

Biecht

 

 

 

Uitvaart

       

 

 

 

 

 

 
 
Werkgroepen Mariakerk
 
 

 

Praatpaal

Na het verlaten van de basisschool worden de kinderen benaderd om mee te doen met “Praatpaal”: een jongerenproject waarin de kinderen onder begeleiding van gastouders ongeveer 1x per maand in groepen thema’s behandelen en bespreken die samenhangen met de interesses van de leeftijdsfase waarin ze nu verkeren.
In het tweede seizoen van Praatpaal bestaat de mogelijkheid om in te stappen in de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel. In drie tot vier bijeenkomsten nemen de jongelui kennis van de betekenis en de symboliek van de zalving met olie en de handoplegging in de viering van dit sacrament.

Na het vormsel zijn er contacten met de jongerengroep Provider van de Immanuelkerk
Informatie: Marjan Frielink tel: 5260059 

De rest is stilte

In de Franciscuszaal bieden wij als parochie een plaats en een gelegenheid om met lotgenoten stil te staan bij het verlies van een dierbare in de korte of langere tijd die achter ons licht. De ervaring leert dat de belangstelling voor de degenen die achterblijven na het overlijden snel terugloopt en dat er dan een soort stilte komt. Om bij elkaar wat op verhaal te komen en om recht te doen aan de gevoelens die leven, organiseren wij deze ochtend.

Kinderwoorddienst

De kinderwoorddienstgroep wil de kinderen laten ervaren, dat ook zij erbij horen, door in een verhaal te proberen de bijbelse boodschap te vertalen naar hun eigen belevingswereld.
Het thema uit het verhaal, dat aansluit bij de bijbellezing van die dag, wordt verwerkt in een spel- of werkvorm in een kinderwoorddienst of kindernevendienst.
Een kinderwoorddienst is er ongeveer 8 tot 10 keer per jaar; een nevendienst ongeveer 2 keer per jaar.
Tijdens een kinderwoorddienst gaan de kinderen gedurende een gedeelte van de viering naar een nevenruimte; tijdens een kindernevendienst gaan de kinderen de hele viering naar een nevenruimte.

Gezinsviering

notg

Rozenkrans

De maanden mei en oktober zijn gewijd aan Maria. Daarom bidden wij in de apsis van onze Mariakerk gedurende deze maanden elke dinsdagavond een ‘rozenhoedje’.
Direct na aanvang om19.00 uur wordt er een gezamenlijk gebedsonderwerp belicht. Daarna wordt u in de gelegenheid gesteld om uw eigen onderwerp in stilte te kiezen. Daarop worden alle deelnemers uitgenodigd een waxinelichtje te ontsteken.
De gehele viering zal ongeveer een half uur duren. Een tekstboekje is aanwezig. U hoeft niet te reserveren en er zijn géén kosten aan verbonden.
Meenemen: uw eigen rozenkrans

Allerzielen viering

Voor elke overledene die vanuit onze parochie naar zijn/haar laatste rustplaats wordt uitgedragen, hangen wij een kruisje op achter in de kerk bij de piëta.
Voor aanvang van de viering leggen wij deze kruisjes op tafel voor in de kerk.allerzielen 2016
Tijdens de respectvolle woord- en gebedsviering gedenken wij de levens van deze gestorvenen nog één maal gezamenlijk.
Dit doen wij door een in memoriam voor te lezen. Gelijktijdig vertonen wij een foto van de genoemde persoon op het projectiescherm en ontsteken we een kaars bij het kruisje.
Tenslotte zullen wij een kaars ontsteken voor állen die ons ontvallen zijn. Dus óók van uw dierbaren.                            
Na afloop kunnen de nabestaanden het kruisje en de kaars ophalen.
Wie daar behoefte aan heeft kan een bezoek brengen aan het kerkhof, waar wij voor de gelegenheid een aantal lampen hebben geplaatst.
Alle aanwezigen zijn na afloop van harte welkom in de Franciscuszaal voor een kopje koffie of thee en eventueel een goed gesprek met lotgenoten.

Bijeenkomst 80 jarigen

 

Contact en spel middagen

Ontmoetingen via klaverjassen, bridgen, rummy-cub, sjoelen o.i.d.
of alleen maar wat gezellig met elkaar praten. Met een drankje en een hapje.
Even uit de eigen sleur breken en anderen spreken. Ook is er gelegenheid tot het maken van kaarten.
Vervoer op verzoek.
Waar               Franciscuszaal, parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1
Wanneer         iedere 2e donderdagmiddag van de maand 14-16u
Prijs                 € 2,- pp
Winst               even eruit en een ander gezicht zien
Informatie: Rie Beth   of Anneke van Schie tel: 5380323

 

 
 
Franciscus parochie i.o.
 
 

 

Geloofs opvoeding

 

Kindercatechese Kica

Kica staat voor kinderkatechese en is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 (die wel of niet hun Eerste Communie hebben gedaan).
In de Adelbertusparochie  zijn sinds 1995 verschillende groepjes gestart onder de naam Kicaclub. En in 2005 is er één gezamenlijke Kicagroep gestart voor kinderen van de parochiegemeenschap Schoten én de Adelbertusparoche.
De doelstelling van de kindercatechese is, om vanuit de beide parochies, de kinderen de mogelijkheid te geven om op een aangepaste manier bezig te zijn met thema’s/onderwerpen die te maken hebben met geloof en samenleving.
Informatie: Pauline Eisenberger tel: 5273216 en Marjan Frielink           tel: 5260059                   

                 

Bavodag

In de Bavo-kathedraal aan de Leidsevaart is de zogenaamde Bavodag. Er komen jaarlijks zo’n 1500 jongeren uit het hele bisdom naar deze dag. Deze jongeren zijn bijna allemaal bezig met. Of gaan straks beginnen aan, de voorbereidingen voor het vormsel.

Kinderkoor

 

 

 

 
 
Interkerkelijk
 
 

 

Sobere maaltijd

sobere maaltijd 2017

Tijdens de vastenperiode houden wij in één van de zalen van ons parochiecentrum een ‘sobere maaltijd’.
Deze vindt plaats op de dinsdagavonden gedurende deze 40-dagen tijd.   
U bent van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer zelf wat voedsel van huis meeneemt. Bijvoorbeeld brood met kaas en/of wat appels, druiven enz. Uiteraard iets wat u zelf lekker vindt en waar u voldoende aan zou hebben. Dit voedsel wordt verdeeld over schalen die op hun beurt weer verdeeld worden over de tafel.
Dan wordt de menora ontstoken en lezen we een stukje uit de Bijbel voor. Vaak is dit voorgelezene het onderwerp van gesprek. Wat doet het met je? Hoe denk je er over? Hoe voelt het?
De maaltijd wordt afgesloten met een mooi, toepasselijk muziekstuk.

 

Amnesty Int. schrijfmiddag

Samen rond de tafel brieven schrijven naar regeringen en ze zo vragen om eerlijke berechting of vrijlating van ‘gewetensgevangen’. Deze actievorm blijkt succesvol te zijn. Het bemoedigt niet alleen de gevangen, het dringt aan op een eerlijk proces en het heeft mensen daadwerkelijk hun hernieuwde vrijheid opgeleverd. A.I. levert de voorbeeldteksten. Samen schrijven verbindt ons met elkaar en met degene die rechteloos geworden zijn.
Waar:               In de Bavozaal van het parochiecentrum Schoten. Lingestraat 1
Wanneer:         Iedere 1e maandagmiddag van de maand 13.00u
Welke prijs:     een of meerdere luchtpostbrieven (€3,--)
Winst:              solidariteit krijgt in deze vorm daadkracht

.

 

Oecumenische diensten

De oecumenische vieringen zijn vieringen van woord-en gebed, met creatieve verbeelding.
De oecumenische viering van de week van de eenheid en van Pinksteren, vindt afwisselend plaats in een van de kerkgebouwen van de deelnemende geloofsgemeenschappen, de andere kerkgebouwen zijn dan gesloten.
In deze vorm van liturgie is ruimte voor niet-traditionele en meer bij deze tijd passende elementen.
De christenen van de verschillende traditie bouwen zo samen een nieuwe traditie op van vieren.

.

Ziekendag

 

 

 
 
Sacramenten
 
 

 

Doop

Er is  gelegenheid om met andere ouderparen die zich hebben aangemeld voor de doop van hun kind(eren) de viering van het sacrament van de doop voor te bereiden, waarna op een zondag na de weekendviering de doop plaatsvindt.
Ook wordt er een terugkom-ochtend georganiseerd.
Informatie: telefonisch bij de parochiecentra of per e-mail:
Pastor.schoten@hetnet.nl

Doop dankfeest

Is een feestelijke dankviering waarbij de doopduifjes worden overhandigd aan de ouders van de kinderen die in het afgelopen jaar in onze parochiegemeenschap zijn gedoopt.

Eerste H. Communie

Ouders en kinderen worden in projectvorm voorbereid op het feest van de eerste heilige communie. In bijeenkomsten en gesprekken leren zij de betekenis van het sacrament van de eucharistie
Viering is het ene jaar in de Maria kerk, ander jaar in de Adelbertuskerk.
Informatie : Caroline van Wees en Marijke Loogman.

Vormsel

Na het verlaten van de basisschool worden de kinderen benaderd om mee te doen met “Praatpaal”: een jongerenproject waarin de kinderen onder begeleiding van gastouders ongeveer 1x per maand in groepen thema’s behandelen en bespreken die samenhangen met de interesses van de leeftijdsfase waarin ze nu verkeren.
Van het tweede seizoen van Praatpaal bestaat de mogelijkheid om in te stappen in de  voorbereiding op het sacrament van het Vormsel. In drie tot vier bijeenkomsten nemen de jongelui kennis van de betekenis en de symboliek van de zalving met olie en de handoplegging in de viering van dit sacrament.

Na het vormsel zijn er contacten met de jongerengroep Provider van de  Immanuelkerk          
Informatie: Marjan Frielink

Huwelijk

Ongeveer een half jaar van te voren maakt het bruidspaar de eerste afspraken om zich samen met de pastor voor te bereiden op hun grote dag. In de (gemiddeld) vier bijeenkomsten komt aan de orde wat bruid en bruidegom van het huwelijk verwachten, wat de betekenis is van het sacrament en hoe zij als gelovigen zelf mede vorm kunnen geven aan de kerkelijke viering.
Waar mogelijk zal de pastor huwelijksvoorbereiding met aanstaande bruidsparen gezamenlijk laten plaatsvinden.
Het proces van bezinning op het voorgenomen huwelijk krijgt een extra impuls door inbreng van een of meerdere andere paren.
De voorbereiding krijgt zo meer het karakter van een gezamenlijk leerproces.
De beschikbare tijd van de pastor wordt efficiënt gebruikt. 

Ziekenzalving

Gezamenlijke viering van het sacrament van de zieken (ziekenzalving)
in de parochies Adelbertus en Schoten
Om zieke en oudere mensen in de gelegenheid te stellen ook het sacrament van de zieken te ontvangen bieden wij afwisselend in het ene jaar de voorbereiding en de viering van het sacrament aan in de Adelbertusparochie en in het andere jaar in de parochiegemeenschap Schoten.

Het sacrament zal een gemeenschapskarakter krijgen, door de viering in te bedden in de geloofsgemeenschap.
De kracht van de Heilige Geest, de Helper en Trooster zal door alle gelovigen ervaren kunnen worden.
De gelovigen die het sacrament ontvangen zijn zich meer bewust van deze bijstand, in tegenstelling vaak tot het moment van (vlak voor het) sterven.
De gelovigen kunnen voorbereid worden op het ontvangen van het sacrament.
De betrokken priesterpastor die het sacrament toedient wordt niet overbelast.
De samenwerking in het cluster van parochies en pastores wordt daarmee zichtbaar.


 Informatie: pastor.schoter@hetnet.nl of  tel: 5374498
                    pastor@olvab.nl of tel: 0255 516428               
wanneer          twee    voorbereidende bijeenkomsten op donderdagmiddag 25 okt en 1 nov van 14-15.30u
waar                in de Franciscuszaal van het parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1
viering             zaterdag 10 november 10.00u in de Mariakerk,
                        aansluitend koffiedrinken in de Franciscuszaal van het parochiecentrum Schoten

Ziekenzegen

Wanneer de ziekenzalving niet mogelijk is kan de ziekenzegen worden gegeven.

Biecht

Biecht  , sacrament van de verzoening  SA
Op afspraak

Uitvaart